Služby

We speak and provide legal services in english

Advokátka poskytuje následující služby:

  • zastupování klientů před soudy, notáři, správními a jinými orgány, státními institucemi, při jednání s advokáty, s insolvenčními správci, jednání s věřiteli, jednání s dlužníky, atd.,
  • sepis smluv: kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, směnné smlouvy, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce, smlouva o výpůjčce, smlouvy o převodu členského podílu v bytovém družstvu, nájemní smlouva, podnájemní smlouvy, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, směnky, atd.,
  • komplexní právní servis týkající se veškerého právního jednání s nemovitými věcmi, advokátní úschova peněz, úschova listiny, atd.,
  • sepis veškerých dohod, žalob, vyjádření a jiných návrhů, právní porady a analýzy,
  • poradenství ve věcech ochrany spotřebitele,
  • konzultace ve věci tzv. nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích,
  • online právní poradenství – klientu může být poskytnuta právní služba online, tzn. bez nutnosti jeho fyzické přítomnosti v kanceláři při poskytování právní služby. Zájemce o právní službu zašle advokátce stručnou charakteristiku požadované právní služby emailem, nebo do datové schránky. Advokátka následně sdělí zájemci o právní službu předpokládaný rozsah právní služby a výši odměny. V případě, že zájemce o právní službu s výší odměny souhlasí, vystaví advokátka zálohovou fakturu na právní službu a sepíše smlouvu o poskytnutí právní služby, které zašle zájemci o právní službu. Po uhrazení zálohové faktury a po doručení podepsané smlouvy o poskytnutí právní služby bude klientu poskytnuta právní služba – např. sepis smlouvy, dohody nebo vyjádření, právní rozbor, analýza a zaslána na jeho email, případně prostřednictvím poštovní nebo jiné přepravní služby

pozn.: pokud zde nenaleznete oblast práva, ve které hledáte právní služby neznamená to, že se touto oblastí nezabývám, napište email a zeptejte se.

 

Občanské právo

komplexní právní poradenství zahrnující zejména sepisy smluv, dohod, vyjádření, návrhů a žalob ve věcech občanskoprávních, podílového spoluvlastnictví, bytů, práva k nemovitým věcem, smlouvy o nakládání s nemovitými věcmi, převod členského podílu v bytovém družstvu, předkupní právo, zástavní smlouvy, smlouvy nájemní, náhrada škody, smlouvy o zápůjčkách, vymáhání pohledávek v České republice a zahraničí, jednání s dlužníky v České republice a zahraničí, konzultace smluv a jednání týkajících se tzv. nového občanského zákoníku, atd.

Obchodní právo

komplexní právní poradenství zahrnující zejména sepisy smluv, žalob a dohod, revize smluv, zakládání obchodních společností, změny v zápisech v obchodním rejstříku, konzultace týkající se zákona o obchodních korporacích, atd.

Rodinné právo

komplexní právní poradenství zahrnující zejména sepisy dohod, návrhů a žalob ve věcech rozvodu manželství, vypořádání majetku manželů, úprava výchovy a stanovení výživy nezletilých dětí vč. úpravy styku, stanovení výživného pro dospělé, výživné rozvedeného manžela/ky, atd.

Pracovní právo

komplexní právní poradenství zahrnující zejména sepisy smluv, dohod, návrhů a žalob ve věcech pracovního práva, vznik, změna a zánik pracovního poměru, vymáhání nezaplacené mzdy, atd.

Trestní právo

komplexní právní poradenství zahrnující zejména obhajobu v trestních věcech, porady a konzultace, sepisy dohod, návrhů a žalob, zastupování poškozených v trestních věcech, atd.

Přestupková agenda

zastupování ve věcech přestupkových

Insolvenční právo

sepis insolvenčního návrhu dlužníka, sepis insolvenčního návrhu věřitele, oddlužení, přihlašování pohledávek věřitelů, poradenství, atd.

Exekuce

komplexní právní poradenství věřitelům a dlužníkům, sepisy návrhu na nařízení exekuce, návrhu na zastavení exekuce, návrhu na odklad provedení exekuce, atd.

Autorské právo

zastupování před úřadem průmyslového vlastnictví, sepis licenční smlouvy, přihlašování užitných vzorů, ochranných známek, průmyslových vzorů,

Dědické právo

zastupování v dědickém řízení